استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام پرسنل در یک رستوران در تهران

آگهی استخدام پرسنل در یک رستوران در تهران ، آگهی استخدام

پيتزا زن ايتاليايي كار با پارو حداقل فوق ديپلم ظاهر آراسته.
سالن كار جهت پذيرايي و گرفتن سفارش ظاهر آراسته.
كارگر ساده جهت كار در آشپزخانه.

ایمیل
تلفن09122858513
سایت