استخدام استان اصفهان استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام مرکز پزشکی در اصفهان

مرکز پزشکی واقع در شمس آبادی جهت تکمیل پرسنل خود نیاز به تعدادی نیروی خانم با مشخصات زیر دارد -لیسانس فیزیوتراپ(۱نفر)  -کارشناس بازاریابی(۱نفر)  -نیروی خدماتی(۱نفر)

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود