استخدام تهران استخدام های امروز

استخدام فروشنده خانم در یک فروشگاه پوشاک در تهران

به تعدادي فروشنده خانم جهت كار در فروشگاه بزرگ جهت فروشندگي پوشاك ولوازم ارايشي نيازمنديم

تلفن09123465351
سایت