استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام منشی در تبریز

به چند نفر خانم جهت منشی گری و تلفن چی نیازمندیم

آدرس دفتر : نصر، دکوراسیون ایران کابینت

ایمیل
تلفن09011278580
سایت