استخدام شهرستان استخدام های امروز

استخدام امور دفتری در تبریز

به یک نفر خانم آشنا به کامپیوتر جهت منشی گری و امور دفتری  نیازمندیم

ساعت کاری: ۸ تا ۲

آدرس ۴ راه بهار مراجعه حضوری حقوق توافقی

ایمیل
تلفن09144113077
سایت