حقوق سرکارگران ۳۱درصد زیاد شد

جزئیات تغییرات دستمزد ۲۶ گروه کاری/ حقوق سرکارگران ۳۱درصد زیاد شد

خبرگزاری استخدام ایران: مرکز آمار ایران وضعیت تغییرات دستمزد ۲۶ گروه از کارگران و شاغلان در طرح های عمرانی ملی و استانی کشور را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری استخدام ایران ، مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی کشور را در نیمه دوم ۱۳۹۳منتشر کرد. بر این اساس تغییرات دستمزد ۲۶ گروه کاری شاغل در بخش‌های مختلف اعلام شده است.
گروه رانندگان ماشین الات حمل و نقل
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی ربوط به راننده تریلی با ۶.۷ درصد و کمترین افزایش آن مربوط به راننده لیفت تراک با ۲.۷ درصد می باشد.
گروه رانندگان ماشین های سنگین
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به راننده بیل مکانیکی و دراگ لاین با ۵.۳ درصد و کمترین افزایش آن مروبط به راننده غلتک با ۲.۵ درصد است.
گروه کارهای بنایی ابنیه ساختمان
مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به بنای سفت کار درجه دو با ۳.۳ درصد و کمترین افزایش آن به «بنای سفت کار درجه یک» با ۱.۸ درصد تعلق دارد.
گروه قالب بند چوبی
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نجار قالب بند درجه دو» با ۳.۹ درصد وکمترین افزایش مربوط به «سرنجار» با. /۳ درصد است.
گروه قالب بند فلزی
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به قالب بند فلزی درجه یک با ۲.۶ درصد و کمترین افزایش به قالب بند فلزی درجه دو با ۱.۹ درصد تعلق دارد.
گروه آرماتوربند
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به آرماتوربند درجه دو با ۳.۲ درصد و کمترین افزایش به سرآماتوربند با ۲.۲ درصد تعلق دارد.
گروه کارهای بتنی
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش تقریبا مشابه و کمی هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به استادکار کارهای بتنی با ۲.۹ درصد و کمترین افزایش به بنای بتن کار با. /۲ درصد تعلق دارد.
گروه اسکلت ساز ساختمان
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل، مانند سایر گروهها نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به اسکلت ساز درجه دو با ۲.۹ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به اسکلت ساز درجه یک با ۴/. درصد تعلق دارد.
گروه آهنگر در و پنجره ساز ساختمان
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش یکسان می باشند که متوسط دستمزد ساعتی آهنگر در و پنجره ساز درجه یک  و آهنگر در و پنجره ساز درجه دو دارای افزایش ۹/. درصدی هستند.
گروه عایق کار و آسفالت کار ابنیه ساختمان
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کمک عایق کار و آسفالت کار با ۳.۸ درصد و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی عایق کار و آسفالت کار درجه یک با ۱.۲ درصد است.
گروه سیمانکار
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش  متوسط دستمزد ساعتی به کمک بندکش با ۳.۷ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی به سیمان کار درجه دو با ۸/. درصد تعلق دارد.
گروه سنگ کار
مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نیز نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به ابزارزن سنگ پلاک با ۱.۸ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سنگ کار درجه یک با ۱.۳ درصد تعلق دارد.
گروه کاشی کار
متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی هر دو قلم این گروه دارای افزایش نسبت به دوره پیش می باشند که کاشی کار درجه یک با رشد. /۱ درصد، افزایش بیشترین نسبت به قلم دیگر دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۳ با دوره مشابه سال قبل نیز متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کاشی کار درجه یک با رشد ۲۵.۶ درصدی از افزایش بیشتری برخوردار است.
گروه گچ کار
متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این گروه دارای افزایش نسبت به دوره پیش می باشند که گچ کار درجه دو با ۲.۴ درصد از افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر برخوردار است.
گروه بنا و سنگ تراش ابنیه راه
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به بندکش کارهای سنگی با ۲.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سنگ تراش درجه دو با ۷/. درصد تعلق دارد.
گروه آسفالت کار راه و محوطه
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند که بیشترین افزایش مربوط به مباشر آسفالت با ۳.۱ درصد و کمترین افزایش مربوط به کارگر آسفالت با ۱.۷ درصد است.
گروه لوله کش تاسیسات ابنیه
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به چدن کار درجه دو با ۳.۶ درصد  و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به جوشکار لوله های مسی با ۱.۳ درصد است.
گروه عایق کار تاسیساتی
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل شان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان متوسط دستمزد ساعتی عایق کار درجه دو تاسیساتی با ۴.۸ درصد دارای افزایش بیشتری است.
گروه کانال ساز
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کانال ساز درجه دو با ۶.۴ درصد است.
گروه سیم کش ساختمان
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سیم کش درجه یک ساختمان با ۲.۳ درصد و کمترن افزایش متوسط دستمزد ساعتی مروبط به سیم کش درجه دو ساختمان با ۱.۸درصد است.
گروه کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک
مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که مانند سایر گروهها، تمامی دستمزدها در این گروه هم دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به استادکار سیستم های حفاظت کاتودیک با. /۳ درصد و کمترین افزایش به استادکار کابل کش فشار ضعیف با ۱.۴ درصد تعلق دارد.
گروه کابل کش و مفصل بند فشار قوی
مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کابل کش درجه دو فشار قوی با ۴.۷ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به استادکار کابل کش فشار قوی با ۱.۱ درصد تعلق دارد.
گروه کارگری
مقایسه متوسط  دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش می باشند که بیشترین افزایش مربوط به سرکارگر با ۵ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۳ با دوره مشابه سال قبل، همچنان سرکارگر با ۳۱.۲ درصد، دارای افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر این گروه است.
گروه شیشه بر
مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش دستمزد می باشند. در این میان کمک شیشه بر با ۳.۵ درصد دارای بیشترین افزایش و شیشه بر درجه یک با ۲.۷درصد دارای کمترین افزایش است.
گروه نقاش ساختمان
اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش دستمزد می باشند. در این میان، بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به نقاش درجه دو ساختمان با ۵.۷ درصد است.
آلومینیوم کار
مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش می باشند که آلومینیوم کار درجه دو با ۵.۲ درصد دارای رشد بیشتری نسبت به آلومینیوم کار درجه یک است.

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۴

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.