پرورش کارآفرین از راهکارهای رفع مشکل بیکاری است

به گزارش استخدام ایران به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، هادی یوسفی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر در رابطه با برگزاری این دوره گفت: کارآفرینی در تمامی جنبه های اقتصادی و اجتماعی یک کشور اثر گذار است و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی فرهنگی و اجتماعی آن ایفا میکند. کار آفرینی  مسیری است برای شروع فعالیت های جدید یا توسعه فعالیت های موجود که در نهایت به  دگرگونی مثبت در اقتصاد ملی، تولید ثروت و بالطبع ایجاد اشتغال مولد و پایدار می انجامد.

یوسفی افزود : صاحب نظران نقش کار آفرینی را در کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه, بسیار مهم ارزیابی میکنند. زیرا هرچه کارآفرینی در کشوری بیشتر باشد این به معنای وجود افراد خلاق و ماهر بیشتر در آن کشور است و طبیعتا به معنای پیشرفت صنعت و تولید ملی و افزایش ثروت در آن جامعه می باشد وی تصریح کرد : بسیاری از دولت ها تلاش میکنند تا با ایجاد و ارائه امکانات ، تعداد بیشتری از افراد جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند با آموزش به مسیر انجام فعالیت های کارآفرینانه هدایت کنند.

وی با اشاره به اینکه در واقع کار آفرین فردی است خلاق و جسور که مهارت و دانش را برای ایجاد کسب و کاری نوآورانه و پویا و دارای رشد با هم ترکیب میکند افزود از ویژگی های فعالیت های کارآفرین می توان به جدید بودن آن فعالیت ها و همچنین خود اشتغالی و دیگر اشتغالی ، تولید محصولات و خدمات جدید، خلاقیت و نوآوری کاربردی ، شناسایی و برآورده کردن نیازها ، هدایت منابع به سوی هدف و غیره اشاره کرد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر در ادامه در باره برگزاری دوره کار افرینی در مرکز فنی و حرفه ای رودسر گفت : سازمان فنی و حرفه ای در راستای پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیین شده و به عنوان متولی آموزش مهارت های کاربردی، در رابطه با تربیت و آموزش متقاضیان فراگیری مهارتهای کارآفرینی ، دوره های کارآفرینی (KAB) را در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار میکند،

یوسفی اظهار کرد ؛طبق تعریف فنی و حرفه ای، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﮕﻴﺰه و ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎي ﻧـﻮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اراﻳﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﻲ و اﻳﺠﺎد ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺧـﻮد ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺳﺖ.

وی هدف از این دوره های کارآفرینی فنی و حرفه ای را  «ﮔﺎم ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي»، « ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي»، « ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺧﻮد-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ» «ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻫﺪاف ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ »، « اﺻﻮل ﻣﺬاﻛﺮه و اهمیت ارتباط و فرایند گوش دادن»، « خود اشتغالی و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در راه اﻧﺪازي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر» و….اشاره کرد.

یوسفی در پایان افزود: در سال جاری و در سه ماهه چهارم ، مرکزآموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) رودسر اقدام به برگزاری دوره مقدماتی کارآفرینی (KAB) می نماید که متقاضیان میتوانند با ثبت نام در این دوره، در کلاس های آموزش مرتبط با آن شرکت نمایند و در پایان دوره نیز از کارآموزان آزمون به عمل آمده و مدرک فنی و حرفه ای باکد بین المللی به آنها ارایه می شود.

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.