استخدام پرسنل دفتری در کانون تبلیغاتی اثرسازان در ارومیه

2 نفر همکار خانم جهت منشی گری و بازاریاب تلفنی در کانون تبلیغاتی اثرسازان

شیفت صبح 9:00 الی 14:00 = 300.000 تومان
شیفت عصر 15:00 الی 19:00 = 300.000 تومان

حقوق 2 شیفت 600.000 تومان

دانش روبروی کوی کلیسا ساختمان اذربایجان طبقه 5

ایمیل
تلفن09141474637
سایت

پاسخ دهید