خبر برگزاری آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

آزمون استخدامي شركت كار و تامين متعلق به سازمان_تامين اجتماعي

تامين نيروي انساني مورد نياز حفاظت_فيزيكي ( نگهبان ) سازمان تامين اجتماعي

تعداد موردنياز : ٣٦٥ نفر

زمان ثبت نام : ٩٧/٠٩/٢٤ لغايت ٩٧/١٠/٠٦

زمان برگزاري آزمون : ٩٧/١٠/١٤

اطلاعات تکمیلی در خبر های بعدی منتشر خواهد شد