خبر برگزاری آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

آزمون استخدامی شرکت کار و تامین متعلق به سازمان_تامین اجتماعی

تامین نیروی انسانی مورد نیاز حفاظت_فیزیکی ( نگهبان ) سازمان تامین اجتماعی

تعداد موردنیاز : ٣۶۵ نفر

زمان ثبت نام : ٩٧/٠٩/٢۴ لغایت ٩٧/١٠/٠۶

زمان برگزاری آزمون : ٩٧/١٠/١۴

اطلاعات تکمیلی در خبر های بعدی منتشر خواهد شد