استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول / اخبار استخدام / بیمارستان

 

دانشگاه علوم پزشکی دزفول در نظر دارد جهت تکمیل کادر آزمایشگاه بیمارستان کارون شهرستان گتوند یک نفر از بین دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس علوم آزمایشگاهی که مدت موظفی لایجه نیروی خود سپری نموده اند بصورت قراردادی تبصره ای از طریق آزمون کتبی و مصاحبه بکار گیری نمایند.
۱/۳- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۹۷/۰۸/۲۷ لغایت تا تاریخ ۹۷/۰۹/۰۳ نسبت به ثبت نام حضوری با مراجعه به شبکه بهداشت و درمان گتوند اقدام نمایند.