ازمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی / جدید / سراسری

شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز حفاظت فیزیکی(نگهبان) به صورت قرارداد موقت شرکتی نیرو جذب کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر  کلیک نمایید