جذب نیروی اداری جهت بیمارستان بیستون کرمانشاه

 

بیمارستان بیستون کرمانشاه استخدام می نماید :

جهت کادر امور اداری خود نیازمند به یک نفر کارشناس یا کارشناس ارشد در رشته امور اداری(خانم یا آقا)  دارد متقاضیان می توانند از زمان چاپ آگهی به مدت یک هفته به تدارکات بیمارستان مراجعه نمایند

ایمیل
تلفن
سایت