استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی  / تهران

اگهی استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی  1398/01/05 درسایت استخدام ایران

نیاز به کارشناس علوم آزمایشگاهی با حداقل سه سال سابقه کار جهت شیفت صبح و عصر

نیاز به پرسنل پذیرش ونمونه گیری آشنایی کامل به نرم افزار تروند دانش جهت شیفت صبح و عصر.

لطفا به شماره زیر رزومه خود را ارسال نمایید

ایمیل
تلفن09106828598
سایت