استخدام مهندس برق / زنجان

آگهی استخدام مهندس برق  1398/01/26 دزسایت استخدام ایران

استخدام نیرو با مدرک برق جهت سیم کشی تابلو برق در زنجان
به چند نفر نیرو ترجیحاً با مدرک برق جهت کار در سیم کشی تابلو برق در زنجان نیازمندیم.
آدرس: سایت کارگاهی – خیابان صنعت 2 – دانش 4 – ق 118

ایمیل
سایت