استخدام کارگر برای سوپر مارکت اشنا به متور سواری / تهران

استخدام کارگر برای سوپر مارکت اشنا به متور سواری و کار داخل مغازه .ترجیحأ جای خواب داشته باشن
کارگر برای سوپر مارکت اشنا به متور سواری و کار داخل سوپر ترجیحأ جای خوا داشته باشن

تلفن09212334041
سایت