استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای / زنجان

یک شرکت تولیدی در زنجان به یک نفرکارشناس بهداشت حرفه ای با دو سال سابقه کار نیازمند است.

شهرک صنعتی علی آباد، خیابان صنعت یک، نبش توسعه 3، روبروی خرم پروتئین، شرکت نورد قیدار

 

ایمیل
تلفن32224118
سایت