استخدام فروشنده خانم جهت سرویس خواب / تهران

استخدام فروشنده خانم جهت سرویس خواب / تهران

فروشنده خانم جهت فروش سرویس خواب و کالای خواب و کارگاه داری
با حقوق مکفی و افزایش حقوق از ماه دوم و عملکرد خود شخص
مهارت در کانال گردانی و سایت هاز دیوار و شیپور

تلفن09129581758
سایت