استخدام منشی مدیرعامل شرکت پیمانکاری / تهران

استخدام منشی مدیرعامل شرکت پیمانکاری / تهران

خانم

محل شرکت در غرب تهران

حداقل 5 سابقه کار منشی مدیرعامل

ساعت کار شرکت: شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 5 بعدازظهر

پنجشنبه 8 صبح تا 12 ظهر

به رزومه های غیرمرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ترجیحاً حقوق درخواستی درج گردد.

تلفن09121343731
سایت