استخدام همکار خانم در کتابفروشی / یزد

استخدام همکار خانم در کتابفروشی / یزد

به یک نفر همکار خانم آشنا با کامپیوتر و روابط عمومی بالادر شیفت صبح ۹تا ۱۴ و عصر۱۷ تا۲۲ جهت فعالیت در کتابفروشی واقع در خیابان فرخی یزد نیاز است.ساعتی ۴۰۰۰ تومان با بیمه .لازم بذکر است به یک نفر که در هردو شیفت حضور داشته باشد نیاز است

ایمیل
تلفن09132589018
سایت