استخدام کارگر ساده در شرکت قطعه بندی مرغ / شهریار

استخدام کارگر ساده در شرکت قطعه بندی مرغ / شهریار

استخدام کارگر ساده در شرکت قطعه بندی مرغ
حقوق وزارت کاری
بیمه یک ماه بعد از شروع کار
تمام وقت
شهریار هفت جوی فاز ۵ اندیشه

ایمیل
تلفن09122217202
سایت