استخدام فروشنده خانم در فروشگاه پوشاک / اصفهان

آگهی استخدام فروشنده خانم در فروشگاه پوشاک / اصفهان

نیازمند فروشنده خانم در زمینه پوشاک و با تجربه!
حقوق تا ١١٠٠
جمعه ها نیمه وقت
ساعات کار ده صبح تا ١/۵
عصر از ۵ تا ١٠/۵ شب
در محدوده خاقانی
بدون سرویس

ایمیل
تلفن09376030419
سایت