استخدام نیروی فنی ماهر و نیمه ماهر جهت کار در کارگاه آهنگری / گرمدره

استخدام نیروی فنی ماهر و نیمه ماهر جهت کار در کارگاه آهنگری / گرمدره

تعدادی نیرو ماهر و نیمه ماهر جهت کار در کرگاه آهنگری نیازمندیم ساعت کاری 8/30 صبح الی 17/30 + اضافه کاری +

تلفن09128995770
سایت