استخدام صندوقدار در پوشاک بچه گانه / مشهد

استخدام صندوقدار در پوشاک بچه گانه / مشهد

به چند صندوقدار آشنا به نرم افزار محک جهت کار در پوشاک بچه گانه نیازمندیم.

ایمیل
تلفن09039896602
سایت