استخدام فروشنده و انباردار آقا در فروشگاه پوشاک / مشهد

استخدام فروشنده و انباردار آقا در فروشگاه پوشاک/ مشهد

به چند فروشنده ماهر پوشاک آقا و انبار دار حرفه ای نیازمندیم.

محدوده 17 شهریور.

ایمیل
تلفن09153118198
سایت