استخدام منشی خانم مسلط به کامپیوتر / اهواز

آگهی استخدام منشی خانم مسلط به کامپیوتر / اهواز

به یک نفرخانم مسلط به کامپیرتر(ورد..اکسل)
باروابط عمومی بالادرپخش لوازم برقی بصورت دوتایم نیازمندیم

ایمیل
تلفن09163119108
سایت