استخدام سوپروایزر زبان انگلیسی در اموزشگاه زبان سیتاک / تهران

آگهی استخدام سوپروایزر زبان انگلیسی در اموزشگاه زبان سیتاک / تهران

اموزشگاه زبان سیتاک
سوپروایزر زبان انگلیسی
ساعت کاری ۲:۳۰الی ۱۰
مسلط به زبان انگلیسی
حقوق مکفی وبیمه