استخدام نیروی کار مجرب جهت لابراتوار دندان سازی / تهران

آگهی استخدام نیروی کار مجرب جهت لابراتوار دندان سازی / تهران

به یک نفر پروتزیست مجرب جهت ثابت کاری در لابراتوار دندان سازی نیازمندیم.

ایمیل
تلفن09126644485
سایت