استخدام نیروی نظافتچی جهت کار کافه قنادى / همدان

آگهی استخدام نیروی نظافتچی جهت کار کافه قنادى / همدان

نیروى جوان و با انرژى براى نظافت کافه قنادى با حقوق ثابت و مزایا
٠٩٠٢٢۶٠۵١۴۴

ایمیل
تلفن09022605144
سایت