اﺳﺘﺨﺪاﻡ ﭼﺮﺧﻜﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ جهت کار در خیاطی زنانه /شیراز

آگهی اﺳﺘﺨﺪاﻡ ﭼﺮﺧﻜﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ جهت کار در خیاطی زنانه /شیراز

به ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻜﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﻃﻲ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ

این آگهی منقضی شده است و اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی شود