استخدام کارشناس امور رویدادها / تهران

شرح شغل
• توانایی برگزاری مراسم‌های داخلو خارج از سازمان، نظیر جشن‌ها و نمایشگاه‌ها
• رصد رویدادهای مرتبط با حوزه کاری شرکت
• استخراج و پیشنهاد رویدادهای هدفمند متناسب با اهداف و استراتژی شرکت
• ایده پردازی درخصوص چگونگی حضور در رویدادهای منتخب
• برنامه‌ریزی اجرایی جهت حضور در رویدادهای منتخب (شامل گانت چارت، تقسیم وظایف، شاخص¬های اثربخشی رویداد و غرفه‌سازی)
• مذاکره، پیگیری عقد قرارداد و نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکاران مربوطه
• برگزاری جلسات، نظارت، هماهنگی و پیگیری بر همکاری واحدهای سازمانی مرتبط با رویداد
• ثبت و ارائه گزارش اثربخشی برگزاری رویدادها بر اساس شاخص¬های تعیین شده (بودجه، تعداد مخاطب، اهداف فروش و غیره)