استخدام چرخکار راسته دوز ودوسوزنه زن در تولیدی پوشاک / کرج

آگهی استخدام چرخکار راسته دوز ودوسوزنه زن / کرج

به چند نیروی فعال راسته دوز ودوسوزنه زن در یک تولیدی پوشاک همراه با سرویس وبیمه نیازمندیم

ایمیل
تلفن09031095883
سایت