استخدام تکنسین برق مسلط و آشنا به الکترونیک و برق صنعتی / اصفهان

آگهی استخدام تکنسین برق مسلط و آشنا به الکترونیک و برق صنعتی / اصفهان

استخدام نیروی تکنسین برق بت شرایط زیر:
۱_ مسلط و آشنا به الکترونیک و برق صنعتی
۲_ آشنا به جوشکاری
۳_ علاقه مند به امور اجرایی و فنی
۴_ متعهد
۵_ زمینه فعالبت دربهای اتوماتیک

ایمیل
تلفن09139589842
سایت