استخدام راننده با وانت مسقف در شرکت پخش تجهیزات پزشکی / تهران

آگهی استخدام راننده با وانت مسقف در شرکت پخش تجهیزات پزشکی / تهران

شرکت پخش تجهیزات پزشکی راننده با وانت بزرگ مسقف حداقل دیپلم با ضامن معتبر نیاز دارد بیمه و مزایا فقط جهت پخش

۸۸۳۷۲۵۲۹-۳۰ داخلی ۱۰۱

ایمیل
تلفن02188372529
سایت