استخدام نیروی جوان و نوجوان و استخدام نقاش اتومبیل / ساری

آگهی استخدام نیروی جوان و نوجوان و استخدام نقاش اتومبیل / ساری

شرکت تولیدی قایقهای تفریحی به نیروهای زیر نیاز،مند است ۱-نقاش اتومبیل ۲-اموزش به اضافه استخدام جهت نیروهای حوان ۳- فایبر گلس،کار

تلفن09155151960
سایت