استخدام نیروی حرفه ای کفاشی خانم در کارگاه کفش / مشهد

آگهی استخدام نیروی حرفه ای کفاشی خانم در کارگاه کفش / مشهد

به تعدادی خانم در حوزه کفاشی نیازمندیم
مدیریت کارگاه هم خانم هست

ایمیل
تلفن09151548557
سایت