استخدام مهندس مکانیک و برق جهت طراحی تاسیسات و برق ساختمان / تهران

آگهی استخدام مهندس مکانیک و برق جهت طراحی تاسیسات و برق ساختمان / تهران

به مهندس مکانیک و برق
جهت طراحی تاسیسات و برق ساختمان
نیازمند می باشد .
علاقه مندان به همکاری رزوه خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایند .
bhrahbar@yahoo.com

تلفن09121583432
سایت