2000 هیأت علمی جدید استخدام می شوند

محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با ، درباره برنامه جذب اعضای هیأت علمی در سال های پیش رو، اظهارداشت: در سال ۹۹ و در سال ۱۴۰۰ و به عبارتی تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، ۲۰۰۰ نفر عضو جدید هیأت علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی استخدام می شوند.

وی گفت: به ازای هر تعداد دانشجو باید تعداد مشخصی اعضای هیأت علمی داشته باشیم و از این میزان جذب اعضای هیأت علمی محدود است و از طریق فراخوان مخصوص به خود انجام می شود.

نظرپور گفت: با توجه به اینکه تعداد افراد دانشجو کاهش یافته است، جذب اعضای هیأت علمی هم باید با دقت بیشتری انجام شود.