استخدام شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (تمدید مهلت ثبت نام)

آگهی استخدام شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

خبر 21 بهمن 98: تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحیه آگهی آزمون استخدام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (منبع: سایت آزمون شرکت کود شیمیایی لردگان)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ مهلت ثبت نام در آزمون آزمون استخدامی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان تا پایان روز 1 اسفند 98 تمدید گردید.

اصلاحیه شماره ۱

نظر به عدم حد نصاب لازم جهت متقاضیان رشته مهندسی شیمی، تاریخ آزمون به روز جمعه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ تغییر یافته است.

ضمنا جهت افزایش تعداد متقاضیان رشته شغلی « نوبت کار ارشد بهره‌برداری» فارغ التحصیلان رشته مهندسی نفت بومی شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا نیز می‌توانند در آزمون مربوطه شرکت نمایند.

متقاضیان واجد شرایط رشته مهندسی نفت می‌توانند تا پایان روز ۱ اسفند ۱۳۹۸ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

سایر مفاد اطلاعیه قبلی آزمون کماکان به قوت خود پا برجاست.


استخدام شرکت کود شیمیائی اوره لردگان – 6 بهمن 98

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولید محصولات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسلامی، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واقع در استان چهارمحال بختیاري در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شرکت، از بین متقاضیان واجد شرایط (مرد) و بومی شهرستانهاي لردگان و خانمیرزا، بر اساس جدول ذیل، نیروي انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمونهاي کتبی، روانشناسی، مصاحبه عمومی و تخصصی مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی دعوت به همکاري نماید.

جدول زمانبندی آزمون
ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری1398/11/08   لغایت   1398/12/01
ویرایش اطلاعات1398/11/19   لغایت   1398/12/01
دریافت کارت ورود به جلسهزمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.
برگزاری آزمون کتبی1398/12/09

* ساعت و مکان برگزاري آزمون در زمان توزیع کارت اعلام میگردد.

ردیفرشته شغلیمقطع تحصیلی مورد پذیرشرشته هاي تحصیلی مورد پذیرشجنسیتمعدلتعداد مورد نیاز
1نوبتکار ارشد بهره برداريکارشناسیمهندسی شیمی (کلیه گرایشها به استثناي؛ صنایع غذایی، بیوتکنولوژي، محیط زیست، زیست پزشکی، داروسازي، صنایع شیمی معدنی) مهندسی پلیمر (کلیه گرایشها)مرد1424
2نوبتکار بهره برداريفوق دیپلمشیمی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، مکانیک، برق، الکترونیکمرد1428
3آتش نشاندیپلمایمنی و آتشنشانی، تجربی، ریاضی و دیپلم کار دانش و فنی مرتبط با رشتههاي مکانیک، برق و ابزاردقیق (لیست پیوست)مرد1511

تبصره 1 :براي دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی از دانشگاههاي صنعتی شریف/ صنعتی امیرکبیر/ علم و صنعت/ تهران/ صنعتی اصفهان/ صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/ تربیت مدرس/ شهید بهشتی/ فردوسی مشهد/ شیراز/ تبریز و نفت یک نمره تقلیل در حداقل معدل کل، مورد پذیرش میباشد.

> شرایط عمومی و اختصاصی

1 -تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران

2-التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

3 -اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

4 -بومی شهرستانهاي لردگان، خانمیرزا و توابع آنها بر اساس احراز حداقل یکی از شرایط ذیل:

4-1) محل تولد

4-2) محل صدور شناسنامه

4-3) محل اخذ مدرك تحصیلی دیپلم

تبصره 1: ملاك شناسایی شهرستانهاي لردگان و خانمیرزا بر اساس آخرین تقسیمات جغرافیایی کشور میباشد.

5 -دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی غیر پزشکی

تبصره 2: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ 1398/11/08 (اولین روز ثبت نام) باشد.

6 -دارا بودن حداکثر 30 سال سن براي دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم؛ حداکثر 32 سال سن براي دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی و حداکثر 34 سال سن براي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی؛ تا قبل از تاریخ 1398/11/08 (اولین روز ثبت نام).

تبصره 3: حداکثر سن اعلام شده، براي تمامی مقاطع تحصیلی با احتساب خدمت نظام وظیفه منظور گردیده است.

7 -دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي کلیه متقاضیان مقاطع کارشناسی و کاردانی (بدون ذکر کلمه معادل و ارزش استخدامی) و مدرك دیپلم کامل متوسطه براي متقاضیان مقطع تحصیلی دیپلم.

تبصره 4 :تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان میبایست قبل از تاریخ 1398/11/08 (اولین روز ثبت نام) باشد.

تبصره 5 :مدرك تحصیلی زمان ثبت نام ملاك استخدام خواهد بود و شرکت هیچ گونه تعهدي نسبت به تعدیل مدارك تحصیلی کارکنان در طول دوران خدمت ندارد.

تبصره 6 :دانشنامه تحصیل در دانشگاههاي خارج از کشور بایستی به تایید وزارت علوم رسیده باشد.

8 -عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفري.

9 -عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

> سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران

خانواده شهدا و ایثارگران در کلیه رشتههاي شغلی به شرح زیر از سهمیه ویژه برخوردار خواهند شد:

1 – 25% (بیســت و پنج درصــد) از ظرفیت اســتخدامی به خانوادههاي شــاهد، جانبازان و آزادگان، همســر و فرزندان شــهدا و جانبازان 25 ٪ و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان یک سال و بالاي یک سال اسارت، خواهر و برادر شهید تخصیص مییابد.

2 – 5% (پنج درصد) از ظرفیت استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25% و آزادگان کمتر از یکسال اسارت تخصیص مییابد.

تبصره 1: جهت استفاده از امتیاز تخصیص داده شده براي خانوادههاي شهدا و ایثارگران ارائه کد ایثارگري و یا تأییدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی است.

تبصره 2: جهت استفاده از سهمیه براي رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبههها، ارایه مدرك معتبر از سازمانها و نهادهاي ذیربط مورد تأیید ستاد کل نیروهاي مسلح در سطح شهرستان الزامی میباشد.

1 -این آزمون در دو مرحله براي رشته شغلی بهرهبرداري و در سه مرحله براي رشته شغلی آتشنشان برگزار خواهد شد. در مرحله اول شرکتکنندگان ازطریق آزمون کتبی عمومی و تخصصی مورد سنجش قرار میگیرند و براساس نتایج مرحله اول آزمون، جهت رشته شغلی به رهبرداري 2.5 برابر ظرفیت استخدامی و جهت رشته شغلی آتشنشان 3 برابر ظرفیت استخدامی به مرحله دوم جهت مصاحبه تخصصی و روانشناسی دعوت خواهند شد و پس از انجام مصاحبه متناسب با ظرفیت استخدامی، حائزین بالاترین نمرات جهت انجام مراحل بعدي دعوت خواهند شد.

2 -در آزمون کتبی به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه حاوي سوالهاي عمومی و اختصاصی داده خواهد شد.

3-کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه اي می باشد. ضمناً به ازاي هر سوال غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

4 -نمره کل کتبی آزمون بر اساس 50% نمره آزمون عمومی و 50% نمره آزمون اختصاصی محاسبه میگردد.

5 -از متقاضیان رشته شغلی آتشنشان، علاوه بر آزمون هاي کتبی (عمومی، تخصصی)، روانشناسی و مصاحبه تخصصی؛ آزمون آمادگی جسمانی نیز به عمل خواهد آمد و پذیرش متقاضیان منوط به کسب حداقل امتیاز آمادگی جسمانی می باشد.

6 -محاسبه نمره نهایی با درنظر گرفتن ضریب 60 درصد براي مرحله آزمون کتبی (عمومی، تخصصی) و ضریب 40 درصد براي مرحله مصاحبه تخصصی و روانشناسی صورت میپذیرد.

> مواد آزمون

1 -مواد آزمون کتبی عمومی براي کلیه رشتههاي شغلی (متناسب با سطح مقاطع تحصیلی به صورت جداگانه) به شرح زیر میباشد:

– مهارتهاي هفتگانه فناوري اطلاعات (ICDL)………………………… ضریب یک

– زبان و ادبیات فارسی………………………………………………….. ضریب یک

– زبان انگلیسی عمومی……………………………………………….. ضریب یک

– هوش و توانمنديهاي ذهنی……………………………………………ضریب یک

> مواد آزمون کتبی تخصصی

مواد آزمون کتبی تخصصی براساس رشتههاي شغلی مورد پذیرش به شرح جدول ذیل میباشد:

رشته شغلیمواد آزمون
نوبتکار ارشد بهره برداريانتقال حرارت1و2 ، انتقال جرم و عملیات واحد 1و2 ،ترمودینامیک، مکانیک سیالات، کنترل فرایندها، سینتیک و طراحی راکتور.
نوبتکار بهره برداريشیمی عمومی، فیزیک عمومی، ریاضی عمومی.
آتشنشانآئین نامه پیشگیري و مبارزه با آتش سوزي در کارگاه ها، ریاضی و آمار مقدماتی.

* تمامی دروس تخصصی داراي ضریب یک می باشند.

– مراجعه به وب سایت آزمون

– تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.

– ارسال عکس 4×3 پرسنلی با زمینه سفید یا روشن.

تذکر1 : عکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک، کراوات یا کلاه گیس باشد.

تذکر2 : عکس پرسنلی جدید بوده، در صورت هرگونه تغییر ظاهري و یا عمل جراحی منجر به تغییر در چهره به هر شکل ممکن، داوطلب میبایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید.

– ارسال تصویر تمام صفحات شناسنامه.

– ارسال تصویر کارت ملی.

– ارسال تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم قانونی غیر پزشکی.

– ارسال تصویر آخرین مدرك تحصیلی

> نحوه پرداخت وجه ثبت نام

داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط لازم میتوانند از روز 1398/11/08 لغایت ساعت 24 روز 1398/11/18جهت ثبت نام به سایت آزمون کو شیمیایی اوره لردگان مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستی و واریز آنلاین مبلغ 300,000 (سیصد هزار) ریال به عنوان هزینه ثبت نام نسبت به اخذ کد رهگیري و پرینت از اطلاعات ثبت نام خود اقدام نمایند.

1-زمان دریافت اینترنتی کارت ورود به جلسه از وب سایت مذکور از روز 1398/11/21 لغایت 1398/11/23 می باشد.

2 -ساعت و محل برگزاري آزمون در زمان دریافت کارت و از طریق سامانه فوق الذکر اعلام می گردد.

3 -جهت جلوگیري از اتلاف وقت در هنگام ثبت نام، اسکن مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واریز وجه ثبت نام از اطلاعات مربوط به رمز دوم (اینترنتی) و cvv2 کارت بانکی و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنتی کارت بانکی خود اطمینان حاصل فرمایید.

4 -ثبت نام زمانی تکمیل میشود که شماره رهگیري از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.

5-مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارك ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیري به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

تذکر: به طور مکرر مشاهده گردیده افرادي که ثبت نام خود را از طریق کافینت و یا از طریق شخص ثالث انجام می دهند، در ورود اطلاعات و صحت آن دچار مشکل شده و در فرآیند شرکت در آزمون اختلال جدي به وجود میآید. لذا مقتضی است در هنگام ثبت نام از ورود صحیح و کامل کلیه اطلاعات خواسته شده برابر مشخصات داوطلب اطمینان حاصل نمایید.

6 -همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاري آزمون ضروري می باشد.

7 -داوطلبان میبایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردي خود، مدرك تحصیلی، معدل، سهمیه ایثارگري، شماره داوطلبی، شماره صندلی، ساعت و محل برگزاري آزمون اقدام نمایند.

8 -به مدارك ناقص، مبهم، مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکرات مهم:

1-ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازي به ارسال مدارك نمی باشد.

2-به تقاضاي ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقرر اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3 -ثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی مندرج در سایت ثبت نامی انجام خواهد شد.

4 -جذب نیروي انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی مشتمل بر آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناسی و معاینات پزشکی طب صنعتی و براي متقاضیان رشته شغلی آتشنشان، آزمون آمادگی جسمانی می باشد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق شرایط لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.

5 -پذیرفته شدگان مکلف هستند، از تاریخی که شرکت اعلام خواهد نمود، در مراکز آموزشی و صنعتی به عنوان کارآموز در منطقه ماهشهر حضور داشته باشند.

6 -مدت زمان کارآموزي حداقل 3 ماه خواهد بود، در طول دوره کارآموزي، کارآموزان از امکانات خوابگاهی به صورت مجردي بهره مند خواهند شد.

7 -کارآموزان در مدت زمان کارآموزي از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و مزایاي بیمه تامین اجتماعی برخوردار می باشند.

تبصره 1 :در مدت کارآموزي هیچ گونه مزایایی اعم از حق ماموریت، حق جذب و مزایاي جغرافیایی محل کارآموزي پرداخت نمیگردد.

8 -محل کار کلیه پذیرفته شدگان بعد از گذارندن موفقیتآمیز دوران کارآموزي در محل شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واقع در استان چهارمحال بختیاري، شهر لردگان خواهد بود.

9 -برنامه کاري تمامی نیروها بصورت ساکن – شاغل میباشد و شرکت هیچگونه تعهدي در قبال تهیه مسکن و ارایه تسهیلات ودیعه مسکن نخواهد داشت.

10 -قرارداد کار پس از جذب واجدین شرایط، صرفاً در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی خواهد بود.

11-پذیرفته شدگان نهایی بر اساس مراحل جذب نیرو مکلف هستند، تعهد کتبی مبنی بر پنج سال خدمت در شرکت (به شرط تمدید قرارداد سالانه) ارایه نمایند. لازم به ذکر است اشتغال به کار پذیرفته شدگان منوط به سپردن تعهد محضري خواهد بود.

12 -با توجه به اینکه اصالت مدارك ارائه شده توسط شرکت استعلام خواهد شد، چنانچه در هر مرحله از رسیدگی، عدم صحت و اعتبار مدارك ارائه شده، براي شرکت محرز گردد، در همان مقطع از ادامه همکاري ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئولیت این مورد بدون حق اعتراض به عهده فرد متقاضی بوده و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وارده، اقدام خواهد نمود.

13 -دریافت مدارك مورد درخواست شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی به منزله پذیرفته شدن فرد تلقی نخواهد شد و شرکت نسبت به انتخاب نیروهاي مورد نیاز خود با توجه به شرایط اعلام شده مختار خواهد بود.

14 -متقاضیان میتوانند در صورت داشتن هر گونه سوال از ساعت 9 صبح الی 15 عصر در روزهاي غیر تعطیل با شماره تلفن هاي 2341541 -0615 تماس حاصل فرمایند و یا در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را به آدرس پست الکترونیکی mahchpe@aut.ac.ir ارسال نمایند.

پیوست:

لیست رشته هاي تحصیلی کار دانش و فنی قابل پذیرش جهت ثبت نام در رشته شغلی آتشنشان
ردیفعنوان دیپلم ردیف عنوان دیپلم
1 برق (کلیه گرایش ها) 11 تعمیر ابزار دقیق
2 الکترونیک صنعتی12 تابلوسازي برق صنعتی
3 اتوماسیون صنعتی13 تعمیر ماشین هاي سبک و سنگین
4 مکانیک(کلیه گرایش ها)14 ماشین ابزار
5 ماشین هاي الکترونیکی15 تعمیر سیستم انتقال نیرو
6 تعمیر و نصب ماشین ابزار16 جوشکاري برق
7 تأسیسات حرارتی و برودتی17 جوشکاري گاز محافظ
8 نصب و سرویس آسانسور18 تاسیسات گازرسانی
9 آبکاري فلزات19 قالبسازي فلزي
 10 ریخته گري20 تراشکاري و فرزکاري

 

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید