جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۹
جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹

در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران ،میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» تعیین و تصویب شد و در نهایت اعضای جلسه درصد افزایش مزد کارگران حداقلی بگیر را ۲۱ درصد و درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند.با افزایش ۲۱ درصدی مزد کارگران حداقلی بگیر در سال ۹۹، دستمزد پایه کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش یافت.

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹
اقلام حقوقسال ۹۹ (بر مبنای تومان)
 حداقل دستمزد ماهانه ۱.۸۳۵.۴۲۷
حق مسکن۱۰۰.۰۰۰
بن خواربار۴۰۰.۰۰۰
حق سنوات۱۷۵.۰۰۰
حق اولاد۱۸۳.۵۴۲
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)۲.۵۱۰.۴۲۷
حداقل حقوق با یک فرزند۲.۶۹۳.۹۶۹
حداقل حقوق با دو فرزند۲.۸۷۷.۵۱۱
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۹ قانون کار

ردیفعنوانمبلغ (بر مبنای ریال)درصد افزایش
۱مزد ۹۹ قانون کار (روزانه) ۶۱۱,۸۰۹۲۱
۲حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه) ۱۸,۳۵۴,۲۷۰۲۱
۳نرح افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار ۳۰۳۳۸۱۵
۴بن کارگری۹۹ قانون کار۴,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰
۵حق مسکن ۹۹ قانون کار۱,۰۰۰,۰۰۰۰
۶حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مرد ۹۹)۱,۸۳۵,۴۲۷۲۱
۷حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مرد ۹۹)۳,۶۷۰,۸۵۴۲۱
۸حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مرد ۹۹)۵,۵۰۶,۲۸۱۲۱
۹مزد هر ساعت کار عادی۸۳,۴۶۶۲۱
۱۰پایه سنوات ۹۹ برای هر روز ۵۸,۳۳۳۱۵۰
۱۱عیدی سال ۹۹ ۳۶,۷۰۸,۵۴۰
۱۲سنوات سال ۹۹ ۱۸,۳۵۴,۲۷۰
۱۳فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹۱۱۶,۸۵۳۲۱
۱۴فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹۲۹,۲۱۳۲۱
۱۵فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۹۹۳۳,۳۸۷
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹۲,۷۵۳,۱۴۱۲۱
۱۷فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹۱,۸۳۵,۴۲۷۲۱
۱۸فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹ ۴,۱۲۹,۷۱۱۲۱

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۵ هزار و ۸۳۳ تومان (ماهیانه ۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه ۲۰ تومان اضافه خواهد شد.

به این معنا که پایه سنوات ۵۸۳۳۳ تومانی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک (۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان)، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه ۵ هزار و ۸۵۳ تومان (ماهیانه ۱۷۵ هزار و ۵۹۰ تومان) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه ۶ هزار و ۳۳ تومان (ماهیانه ۱۸۰ هزار و ۹۹۰ تومان) می‌رسد.

همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه ۴۰ تومان افزوده می‌شود. به این ترتیب پایه سنوات کارگران گروه شغلی دوازدهم روزانه ۶ هزار و ۷۳ تومان (۱۸۲ هزار و ۱۹۰ تومان ماهیانه) و پایه سنوات کارگران گروه شغلی بیستم روزانه ۶ هزار و ۳۹۳ تومان (ماهیانه ۱۹۱ هزار و ۷۹۰ تومان) محاسبه می‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)
۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱گروه
۶۰۱۳۳۵۹۹۳۳۵۹۷۳۳۵۹۵۳۳۵۹۳۳۳۵۹۱۳۳۵۸۹۳۳۵۸۷۳۳۵۸۵۳۳۵۸۳۳۳نرخ پایه
۲۰۱۹۱۸۱۷۱۶۱۵۱۴۱۳۱۲۱۱گروه
۶۳۹۳۳۶۳۵۳۳۶۳۱۳۳۶۲۷۳۳۶۲۳۳۳۶۱۹۳۳۶۱۵۳۳۶۱۱۳۳۶۰۷۳۳۶۰۳۳۳نرخ پایه

با این توضیح، مجموع سه ردیف «افزایش ۱۵ درصدی»، «رقم ثابت ۹۱ هزار تومان» و «پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)» مزد مبنای کارگرانِ دارای سایر سطوح مزدی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، دستمزد ثابت ماهیانه این فرد با احتساب حق مسکن (۱۰۰ هزار تومان) و حق بن کارگری (۴۰۰ هزار تومان) ۲ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان می‌شود که بدون احتساب اضافه کار و سایر ردیف‌های متغیر مندرج در فیش حقوقی است. *لازم به ذکر است در صورت افزایش حق مسکن به ۲۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان به دستمزد این فرد اضافه شود.

کارگران متاهل دارای فرزند زیر ۱۸ سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق عائله مندی می‌شوند.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸ و ۹۹

اقلام حقوقسال ۹۸ (بر مبنای تومان)سال ۹۹ (بر مبنای تومان) درصد تغییر
حداقل دستمزد روزانه۵۰,۵۶۲۶۱,۱۸۰۲۱
 حداقل دستمزد ماهانه ۱.۵۱۶.۸۸۲ ۱.۸۳۵.۴۲۷۲۱
مزد هر ساعت کاری۶,۸۹۸۸,۳۴۶۲۱
مزد هر ساعت اضافه کاری۹,۶۵۷۱۱,۶۸۵۲۱
حق مسکن۱۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰صفر
بن خواربار۱۹۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰۱۱۰/۵
حق سنوات۷۰.۰۰۰۱۷۵.۰۰۰۱۵۰
حق اولاد (یک فرزند)۱۵۱.۶۸۸۱۸۳.۵۴۲۲۱
حق اولاد (دو فرزند)۳۰۳,۳۷۶۳۶۷,۰۸۵۲۱
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱.۸۷۶.۸۸۲۲.۵۱۰.۴۲۷۳۳/۸
حداقل حقوق با یک فرزند۲.۰۲۸.۵۷۰۲.۶۹۳.۹۶۹۳۲/۸
حداقل حقوق با دو فرزند۲.۱۸۰.۲۵۸۲.۸۷۷.۵۱۱۳۲
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران سال ۹۸ و ۹۹ (سایر سطوح مزدی)

 ردیف حقوق و مزایا ماهانه (۹۹) مقایسه ۹۸ و ۹۹
۱پایه حقوق بر مبنای ۳۰ روز۲,۳۹۱.۰۰۰۱۵ درصد افزایش نسبت به پایه ۹۸+۹۱,۰۰۰
۲پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)۱۷۵,۰۰۰۱۵۰درصد
۳کمک هزینه مسکن۱۰۰,۰۰۰
۴کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن کارگری)۴۰۰,۰۰۰۱۱۰/۵۳ درصد
۵کمک علائلمندی (به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال )۱۸۳,۵۴۲۲۱ درصد
۶سنوات خدمت (در صورت ۱۲ ماه کارکرد)۲,۳۹۱.۰۰۰معادل پایه حقوق ماهیانه ۹۹
۷عیدی و پاداش (برای ۱۲ ماه کارکرد)۴,۷۸۲,۰۰۰۲ برابر حقوق پایه

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.