جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۹
جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹

در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران ،میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» تعیین و تصویب شد و در نهایت اعضای جلسه درصد افزایش مزد کارگران حداقلی بگیر را ۲۶ درصد (شروع از تیر ماه سال ۹۹ و ماههای قبل ۲۱ درصد میباشد) و درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند.

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹
اقلام حقوق سال ۹۹ (بر مبنای تومان)
 حداقل دستمزد ماهانه ۱.۹۱۰.۴۲۷
حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰
بن خواربار ۴۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد ۱۹۱.۰۴۲
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۲.۶۱۰.۴۲۷
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۸۰۱.۴۶۹
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۹۹۲.۵۱۱
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۹ قانون کار

ردیف عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) درصد افزایش
۱ مزد ۹۹ قانون کار (روزانه) ۶۳۶.۸۰۹  ۲۶
۲ حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه) ۱۹.۱۰۴.۲۷۰ ۲۶
۳ نرح افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار  ۳۰۳۳۸ ۱۵
۴ بن کارگری۹۹ قانون کار ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰
۵ حق مسکن ۹۹ قانون کار ۳,۰۰۰,۰۰۰
۶ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مرد ۹۹) ۱.۹۱۰.۴۲۷ ۲۶
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مرد ۹۹) ۳,۸۲۰,۸۵۴ ۲۶
۸ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مرد ۹۹) ۵,۷۳۱,۲۸۱ ۲۶
۹ مزد هر ساعت کار عادی ۸۶.۸۳۷ ۲۶
۱۰ پایه سنوات ۹۹ برای هر روز  ۳۳,۳۳۳ ۴۳
۱۱ عیدی سال ۹۹  ۳۸,۲۰۸,۵۴۰
۱۲ سنوات سال ۹۹ ۱۹.۱۰۴.۲۷۰
۱۳ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹ ۱۲۱,۶۲۸ ۲۶
۱۴ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹ ۳۰,۵۹۲ ۲۶
۱۵ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۹۹ ۳۴,۷۶۶  ۲۶
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹ ۲,۸۶۶,۹۰۵ ۲۶
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹ ۱,۹۱۰,۴۲۷ ۲۶
۱۸ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹ ۴,۳۰۰,۳۵۸ ۲۶

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۳ هزار و ۳۳۳ تومان (ماهیانه ۱۰۰هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه ۲۰ تومان اضافه خواهد شد.

به این معنا که پایه سنوات ۳۳۳۳۳ تومانی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک (۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان)، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه ۵ هزار و ۸۵۳ تومان (ماهیانه ۱۷۵ هزار و ۵۹۰ تومان) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه ۶ هزار و ۳۳ تومان (ماهیانه ۱۸۰ هزار و ۹۹۰ تومان) می‌رسد.

همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه ۴۰ تومان افزوده می‌شود. به این ترتیب پایه سنوات کارگران گروه شغلی دوازدهم روزانه ۶ هزار و ۷۳ تومان (۱۸۲ هزار و ۱۹۰ تومان ماهیانه) و پایه سنوات کارگران گروه شغلی بیستم روزانه ۶ هزار و ۳۹۳ تومان (ماهیانه ۱۹۱ هزار و ۷۹۰ تومان) محاسبه می‌شود.


جدول افزایش حق مسکن ۹۹ و تغییرات پایه دستمزد ۹۹ کارگران

شورای عالی کار در جلسه عصر شنبه مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ با افزایش حق مسکن و تغییر پایه حقوق کارگران به شرح زیر موافقت کردند:

– اعضای شورای عالی کار با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.

از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگردان حداقلی بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.

این تغییرات به نفع کارگران بویژه کارگران با سابقه کار کمتر از یکسال و نیز بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود که طی بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ابلاغ شده است.

بنابراین؛ در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ حقوق کارگران طبق بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ خواهد بود

از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۹ حقوق کارگران طبق بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ خواهد بود.

جدول حقوق ۹۹ کارگران در دو بازه زمانی فوق به ترتیب زیر است:

عنوان قبل از تیرماه ۹۹ تیرماه ۹۹ و بعد از آن
حداقل مزد ۶۱۱۸۰۹ ریال ۶۳۶۸۰۹ ریال
پایه سنوات روزانه ۵۸۳۳۳ ریال ۳۳۳۳ ریال
سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به علاوه ۳۰۳۳۸ ریال روزانه ۱۵ درصد به علاوه ۵۵۳۳۸ ریال روزانه

تغییرات حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ در تیرماه به شرح جدول زیر خواهد بود:

 

ردیف عنوان قبل از تیر ۹۹ بعد از تیر ۹۹
۱ مزد ۹۹ قانون کار (روزانه) ۶۱۱.۸۰۹ ۶۳۶.۸۰۹
۲ حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه) ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ۱۹.۱۰۴.۲۷۰
۳ نرخ افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار ۳۰۳۳۸+ ۱۵ ۵۵۳۳۸+ ۱۵
۴ پایه سنوات ۵۸۳۳۳ ۳۳۳۳۳

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز) (قبل و بعد از ۱ تیر ۱۳۹۹)

در مورد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجراء در سال ۱۳۹۹

ارقام- ریال در روز ضریب ریالی ۱۲۴/۲۹

 

 

قبل از ۱۳۹۹/۴/۱ بعد از ۱۳۹/۴/۱  گروه 
 پایه/ سنوات   مزد شغل   پایه/ سنوات   مزد شغل 
۵۸۳۳۳ ۶۱۱۸۰۹ ۳۳۳۳۳ ۶۳۶۸۰۹ ۱
۵۸۵۳۳ ۶۱۳۶۷۲ ۳۳۵۳۳ ۶۳۸۶۷۲ ۲
۵۸۷۳۳ ۶۱۵۵۳۵ ۳۳۷۳۳ ۶۴۰۵۳۵ ۳
۵۸۹۳۳ ۶۱۷۴۰۳ ۳۳۹۳۳ ۶۴۰۴۰۳ ۴
۵۹۱۳۳ ۶۱۹۲۷۳ ۳۴۱۳۳ ۶۴۴۲۷۳ ۵
۵۹۳۳۳ ۶۲۱۷۵۴ ۳۴۳۳۳ ۶۴۶۷۵۴ ۶
۵۹۵۳۳ ۶۲۴۲۴۲ ۳۴۵۳۳ ۶۴۹۲۴۲ ۷
۵۹۷۳۳ ۶۲۶۷۳۰ ۳۴۷۳۳ ۶۵۱۷۳۰ ۸
۵۹۹۳۳ ۶۲۹۸۳۹ ۳۴۹۳۳ ۶۵۴۸۳۹ ۹
۶۰۱۳۳ ۶۳۲۹۴۸ ۳۵۱۳۳ ۶۵۷۹۴۸ ۱۰
۶۰۳۳۳ ۶۳۶۶۷۷ ۳۵۳۳۳ ۶۶۱۶۷۷ ۱۱
۶۰۷۳۳ ۶۴۰۴۱۱ ۳۵۷۳۳ ۶۶۵۴۱۱ ۱۲
۶۱۱۳۳ ۶۴۴۱۴۵ ۳۶۱۳۳ ۶۶۹۱۴۵ ۱۳
۶۱۵۳۳ ۶۴۹۱۱۳ ۳۶۵۳۳ ۶۷۴۱۱۳ ۱۴
۶۱۹۳۳ ۶۵۴۰۸۱ ۳۶۹۳۳ ۶۷۹۰۸۱ ۱۵
۶۲۳۳۳ ۶۵۹۰۷۱ ۳۷۳۳۳ ۶۸۴۰۷۱ ۱۶
۶۲۷۳۳ ۶۶۵۲۷۸ ۳۷۷۳۳ ۶۹۰۲۷۸ ۱۷
۶۳۱۳۳ ۶۷۱۵۰۰ ۳۸۱۳۳ ۶۹۶۵۰۰ ۱۸
۶۳۵۳۳ ۶۷۸۹۵۵  ۳۸۵۳۳ ۷۰۳۹۵۵ ۱۹
۶۳۹۳۳ ۶۸۶۴۲۰  ۳۸۹۳۲ ۷۱۱۴۲۰ ۲۰

با این توضیح، مجموع سه ردیف «افزایش ۱۵ درصدی»، «رقم ثابت ۹۱ هزار تومان» و «پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)» مزد مبنای کارگرانِ دارای سایر سطوح مزدی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، دستمزد ثابت ماهیانه این فرد با احتساب حق مسکن (۱۰۰ هزار تومان) و حق بن کارگری (۴۰۰ هزار تومان) ۲ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان می‌شود که بدون احتساب اضافه کار و سایر ردیف‌های متغیر مندرج در فیش حقوقی است. *لازم به ذکر است در صورت افزایش حق مسکن به ۲۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان به دستمزد این فرد اضافه شود.

کارگران متاهل دارای فرزند زیر ۱۸ سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق عائله مندی می‌شوند.

 

مزد مبنا (حقوق پایه) کارگران حداقلی بگیر (با احتساب ۳۰ روز)
حقوق پایه کارگران دارای کمتر از یکسال سابقه کار در کارگاه جاری ۱.۹۱۰.۴۲۷
حقوق پایه کارگران دارای یکسال سابقه کار یا بیشتر در کارگاه جاری ۲,۱۰۱,۴۲۷
حداقل دستمزد کارگران با احتساب پایه سنوات،حق مسکن،بن کارگری و حق اولاد
حداقل دستمزد کارگر مجرد (کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه جاری) ۲,۳۳۵,۴۲۷
حداقل دستمزد کارگر مجرد (دارای یک سال سابقه کار یا بیشتر در همان کارگاه) ۲,۷۷۶,۴۲۷
حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه جاری) ۲,۵۱۸,۹۶۹
حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (دارای یک سال سابقه کار یا بیشتر در همان کارگاه) ۲,۹۵۹,۹۶۹

کارگرانی که سابقه کار آنها در کارگاه جاری کمتر از یک سال باشد مشمول دریافت پایه سنوات نمی شوند.

برای کارگران دارای یکسال سابقه کار یا بیشتر در کارگاه جاری باید ماهیانه حداقل ۱۷۵ هزار تومان به عنوان پایه سنوات بر روی مزد مبنا لحاظ شود.

به ازای هر فرزند معادل ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق اولاد به دستمزد کارگران متاهل اضافه می‌شود.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸ و ۹۹
اقلام حقوق سال ۹۸ (بر مبنای تومان) سال ۹۹ (بر مبنای تومان)  درصد تغییر
حداقل دستمزد روزانه ۵۰,۵۶۲ ۶۳.۶.۸۰ ۲۶
 حداقل دستمزد ماهانه  ۱.۵۱۶.۸۸۲ ۱.۹۱۰.۴۲۷ ۲۶
مزد هر ساعت کاری ۶,۸۹۸ ۸۶.۸۳۷ ۲۶
مزد هر ساعت اضافه کاری ۹,۶۵۷ ۱۲,۵۷۱ ۲۶
حق مسکن ۱۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۳۰
بن خواربار ۱۹۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۱۱۰/۵
حق سنوات ۷۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۱۵۱.۶۸۸ ۱۹۱.۰۴۲ ۲۱
حق اولاد (دو فرزند) ۳۰۳,۳۷۶ ۳۸۲.۰۸۵ ۲۶
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱.۸۷۶.۸۸۲ ۲.۵۱۰.۴۲۷
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۰۲۸.۵۷۰ ۲.۷۰۱.۴۶۹
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۱۸۰.۲۵۸ ۲.۸۹۲.۵۱۱
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.
جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران سال ۹۸ و ۹۹ (سایر سطوح مزدی)
 ردیف  حقوق و مزایا  ماهانه (۹۹)  مقایسه ۹۸ و ۹۹
۱ پایه حقوق بر مبنای ۳۰ روز ۲,۳۹۱.۰۰۰ ۱۵ درصد افزایش نسبت به پایه ۹۸+۹۱,۰۰۰
۲ پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار) ۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۰درصد
۳ کمک هزینه مسکن ۱۰۰,۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن کارگری) ۴۰۰,۰۰۰ ۱۱۰/۵۳ درصد
۵ کمک علائلمندی (به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ) ۱۸۳,۵۴۲ ۲۱ درصد
۶ سنوات خدمت (در صورت ۱۲ ماه کارکرد) ۲,۳۹۱.۰۰۰ معادل پایه حقوق ماهیانه ۹۹
۷ عیدی و پاداش (برای ۱۲ ماه کارکرد) ۴,۷۸۲,۰۰۰ ۲ برابر حقوق پایه

جدول حق بیمه کارگری سال ۹۹

عنوان شش ماه اول شش ماه دوم
دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ ۶۱۱۸۰۹ ۶۱۱۸۰۹
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۱۸۹۶۶۰۷۹ ۱۸۳۵۴۲۷۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۲۲۹۶۶۰۷۹ ۲۲۳۵۴۲۷۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۵۲۸۲۱۹۸ ۵۱۴۱۴۸۲
سهم کارگر (۷ درصد) ۱۶۰۷۶۲۶ ۱۵۶۴۷۹۹
مجموع حق بیمه ۶۸۸۹۸۲۴ ۶۷۰۶۲۸۱

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد پایه حقوق + بن کارگری
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد
مبلغ حق بیمه: با توجه به اینکه تا دهه اول فروردین سال ۱۳۹۹ هنوز پایه حقوق این سال مشخص نشده، امکان محاسبه حق بیمه وجود ندارد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

با توجه به اینکه سال ۱۳۹۹ سال کبیسه محسوب می‌شود، حق بیمه در تمامی شش ماه دوم سال به صورت ۳۰ روزه محاسبه خواهد شد.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر


جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸

جداول حداقل دستمزد کارگران و سایر موارد مرتبط سال ۹۹

در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران ،میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» تعیین و تصویب شد و در نهایت اعضای جلسه درصد افزایش مزد کارگران حداقلی بگیر را ۲۱ درصد و درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند.با افزایش ۲۱ درصدی مزد کارگران حداقلی بگیر در سال ۹۹، دستمزد پایه کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش یافت.


جداول حداقل دستمزد کارگران و سایر موارد مرتبط سال ۹۸

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد ۹۸ کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند. در ادامه تمام جداول حقوق و دستمزد در سال جدید قید شده است.

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال ۹۸

 

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱ حداقل دستمزد ( با مبنای ۳۰ روزه) ۵۰۵،۶۲۶ ۱۵،۱۶۸،۸۲۰
۲ حق خوار و بار ۶۳،۳۳۳ ۱،۹۰۰،۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۳،۳۳۳ ۱،۰۰۰،۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۵۰،۵۶۳ ۱،۵۱۶،۸۸۲
۵ پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یکسال سابقه کار) ۲۳،۳۳۳ ۷۰۰،۰۰۰
عیدی و مالیات
۱ حداقل عیدی سال ۸۳،۱۱۷ ۳۰،۳۳۷،۶۴۰
۲ حداکثر عیدی سال ۱۲۴،۶۷۵ ۴۵،۵۰۶،۴۶۰
۳ سقف معافیت مالیاتی پایه ۷۵،۳۴۲ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰
  • حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۳۶.۵ افزایش یافت.
  • مجموع حقوق و مزایای سال ۹۸ یک کارگر با یک فرزند و یک سال سابقه کار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۴۲.۵ افزایش یافت.

جزئیات محاسبه حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸

 

جزئیات محاسبه مزد و مزایای کارگران در سال ۱۳۹۸ (به ریال) – حداقل بگیران
حداقل مزد روزانه ۵۰۵۶۲۷
حداقل مزد یک ساعت کار ۶۸۹۸۰
حقوق یک ماه (۳۰روز) ۱۵۱۶۸۸۱۰
حقوق یک ماه ۳۱ روزه ۱۵۶۷۴۴۳۷
اضافه کار یک ساعت بر مبنای حداقل قانون کار ۹۶۵۷۳
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهانه (بن کارگری) ۱۹۰۰۰۰۰
حق مسکن ماهانه (این آیتم تنها موردی از مزایای کارگران است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد چندی پیش پیشنهاد افزایش مبلغ آن به یک میلیون ریال از ابتدای سال ۱۳۹۸ توسط شورای عالی کار تصویب شده و جهت تصیب دولت ارسال شده است اما تا کنون خبری از تصویب آن در هیئت وزیران بیرون نیامده است.بنابراین مبلغ حق مسکن تا اطلاع ثانوی همان ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد.بدیهی است فقط در صورت تصویب هیئت وزیران پرداخت حق مسکن ماهانه یک میلیون ریال قانونی خواهد بود. ۴۰۰۰۰۰
حق اولاد(کمک عائله مندی) یک فرزند ماهانه (برای همه کارگران با هر مزدی ماهیانه سه روز حداقل مزد قانون کار به ازای هر فرزند می باشد) ۱۵۱۶۸۸۱
حق اولاد (کمک عائله مندی) ۲ فرزند ماهانه ۳۰۳۳۷۶۲
عیدی و پاداش یک ماه (ماهانه ۵ روز مزد کارگر در اینجا بر اساس کارگری که مزدش حداقل است) ۲۵۲۸۱۳۵
حق سنوات ماهانه (ماهانه ۲/۵ روز مزد در اینجا برای کارگری که مزدش حداقل قانون کار می باشد) ۱۲۶۴۰۶۸
حقوق ماهانه بدون مزایا برای کارگر بدون فرزند در ماه ۳۰ روزه ۱۵۱۶۸۸۱۰
حقوق ماهانه بدون مزایا برای کارگر بدون فرزند در ماه ۳۱ روزه ۱۵۶۷۴۴۳۷
جمع حقوق ماهانه کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن) در ماه ۳۰ روزه ۱۷۴۶۸۸۱۰
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای یک فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۰ روزه ۱۸۹۸۵۶۹۱
جمع حقوق ماهانه کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن) در ماه ۳۱ روزه ۱۷۹۷۴۴۳۷
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای یک فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۱ روزه ۱۹۴۹۱۳۱۸
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای ۲ فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۰ روزه ۲۰۵۰۲۵۷۲
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای ۲ فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۱ روزه ۲۱۰۰۸۱۹۹

جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۸ قانون کار

 ردیف  عنوان  مبلغ (ریال)
۱ مزد روزانه ۹۸ کارگران ۵۰۵,۶۲۴
۲ حقوق ماهیانه ۳۰ روزه کارگران در ۹۸ ۱۵,۱۶۸,۸۱۰
۳ حقوق ماهیانه ۳۱ روزه کارگران در ۹۸ ۱۵,۶۷۴,۴۳۷
۴ بن کارگرای ۹۸ماهیانه کارگران ۱,۹۰۰,۰۰۰
۵ حق مسکن ۹۸ ماهیانه کارگران ۴۰۰,۰۰۰
۶ خواربار مجرد ۴۰۰
متاهل ۸۰۰
۷ حق اولاد ۹۸ کارگران برای هر فرزند زیر ۱۸ سال معادل ۳ روزمزد ——————————————————————–

به شرطی که بیمه شده دارای حداقل ۲ سال سابقه بیمه باشد چه در آن کارگاه چه در جای دیگر

یک فرزند ۱,۵۱۶,۸۸۱
دو فرزند ۳,۰۳۳,۷۶۲
سه فرزند ۴,۵۵۰,۶۴۳
۸ عیدی پاداش ۹۸ کارگران قانون کار ۳۰,۳۳۷,۶۲۰
۲,۵۲۸,۱۳۵
۹ سنوات خدمت پایان کار ۹۸ کارگران قانون کار معادل ۳۰ روز مزد برای هر سال ۱۵,۱۶۸,۸۱۰
معادل ۵/۲ روز مزد برای هر ماه ۱,۲۶۴,۰۶۸
۱۰ مبلغ مانده مرخصی ۹۸ کارگران قانون کار سالانه ۳۰ روز با احتساب ۴ روز جمعه و در حالت عادی ۲۶ روز ۱۳,۱۴۶,۳۰۲
معادل ۱۶ ساعت ماهیانه برابر ۲ روز و یک و نیم ساعت ماهیانه ۱,۰۹۵۵,۲۵
۱۱ مزد هر ساعت کار عادی کارگران ۹۸ برابر است با مزد روزانه تقسیم بر ۳۳/۷ (هفت و سی و سه صدم) ۶۸,۹۸۰
۱۲ فوق العاده اضافه کاری ۹۸ کارگران (یک و چهار برابر مزد عادی) هر ساعت ۹۶,۵۷۳
هر روز ۷۰۷,۸۷۸
۱۳ فوق العاده شب کاری کارگران ۹۸ (۳۵% مزد ساعتی) هر ساعت ۲۴,۱۴۳
۱۴ فوق العاده نوبت کاری کارگر (برای ماه ۳۰ روزه) صبح عصر شب ۱۵ درصد حقوق ماهیانه ۲,۲۷۵,۳۲۲
صبح شب و یا عصر شب ۵/۲۲ درصد حقوق ماهیانه ۳۴۱,۲۹۸,۲۲۵
۱۵ جمعه کاری ۹۸ کارگران قانون کار (۴۰% مزد ساعتی) هر ساعت ۲۷,۵۹۲

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه
۲۵۱۳۳ ۲۴۹۳۳ ۲۴۷۳۳ ۲۴۵۳۳ ۲۴۳۳۳ ۲۴۱۳۳ ۲۳۹۳۳ ۲۳۷۳۳ ۲۳۵۳۳ ۲۳۳۳۳ نرخ پایه
۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه
۲۸۹۳۳ ۲۸۵۳۳ ۲۸۱۳۳ ۲۷۷۳۳ ۲۷۳۳۳ ۲۶۹۳۳ ۲۶۵۳۳ ۲۶۱۳۳ ۲۵۷۳۳ ۲۵۳۳۳ نرخ پایه

مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۸ و طبق جداول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش ۱۳درصد نمی شود.


جدول کامل مزد و پایه سنوات گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار

 ردیف  گروه شغلی  مزد سنوات (پایه)  مزد شغل
۱ ۱ ۲۳۳۳۳ ۵۰۵۶۲۷
۲ ۲ ۲۳۵۳۳ ۵۰۷۲۴۷
۳ ۳ ۲۳۷۳۳ ۵۰۸۸۶۷
۴ ۴ ۲۳۹۳۳ ۵۱۰۴۹۱
۵ ۵ ۲۴۱۳۳ ۵۱۲۱۱۷
۶ ۶ ۲۴۳۳۳ ۵۱۴۲۷۵
۷ ۷ ۲۴۵۳۳ ۵۱۶۴۳۸
۸ ۸ ۲۴۷۳۳ ۵۱۸۶۰۲
۹ ۹ ۲۴۹۳۳ ۵۲۱۳۰۵
۱۰ ۱۰ ۲۵۱۳۳ ۵۲۴۰۰۹
۱۱ ۱۱ ۲۵۳۳۳ ۵۲۷۲۵۱
۱۲ ۱۲ ۲۵۷۳۳ ۵۳۰۴۹۸
۱۳ ۱۳ ۲۶۱۳۳ ۵۳۳۷۴۵
۱۴ ۱۴ ۲۶۵۳۳ ۵۳۸۰۶۵
۱۵ ۱۵ ۲۶۹۳۳ ۵۴۲۳۸۵
۱۶ ۱۶ ۲۷۳۳۳ ۵۴۶۷۲۴
۱۷ ۱۷ ۲۷۷۳۳ ۵۵۲۱۲۲
۱۸ ۱۸ ۲۸۱۳۳ ۵۵۷۵۳۲
۱۹ ۱۹ ۲۸۵۳۳ ۵۶۴۰۱۵
۲۰ ۲۰ ۲۸۹۳۳ ۵۷۰۵۰۶


جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۷ و ۹۸

ردیف شرح سال ۱۳۹۷
   (ریال)
سال ۱۳۹۸
 (ریال)
میزان تغییرات
 (ریال)
درصد تغییرات
 (درصد)
۱ دستمزد روزانه کارگران حداقل ۳۷۴۲۳۰ ۵۰۵۶۲۷ ۱۳۱۳۹۷ ۳۶.۵
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۱۱۱۱۲۶۹ ۱۵۱۶۸۸۲۲ ۴۰۵۶۱۳۰ ۳۶.۵
۳ حق اولاد یک فرزند ۱۱۱۱۲۶۰ ۱۵۱۶۸۸۲ ۴۰۵۶۲۲ ۳۶.۵
۴ حق اولاد دو فرزند ۲۲۲۲۵۲۰ ۳۰۳۳۷۶۴ ۸۱۱۲۴۴ ۳۶.۵
۵ پایه سنواتی ۵۱۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۳۷.۲
۶ حق مسکن ۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۱۵۰
۷ بن کارگری ۱۱۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۷۲.۷۲
۸ مجموع دریافتی حداقل بگیر مجرد ۱۲۶۱۲۶۹۰ ۱۸۷۶۸۸۲۲ ۶۱۵۶۱۳۲ ۴۸.۸
۹ مجموع دریافتی حداقل بگیر با یک فرزند ۱۳۷۲۳۹۵۰ ۲۰۲۸۵۷۰۴ ۶۵۶۱۷۴۵۴ ۴۷.۸
۱۰ مجموع دریافتی حداقل بگیر با ۲ فرزند ۱۴۸۳۵۲۱۰ ۲۱۸۰۲۵۸۶ ۶۹۶۷۳۷۶ ۴۶.۹۶

نحوه محاسبه اضافه کاری ۹۸ کارگران

حقوق یک ساعت عادی* ۱.۴ = حقوق یک ساعت اضافه کار
۵۰۵/۶۲۷ ریال دستمزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ = ۶۸/۹۸۰ ریال
۶۸/۹۸۰* ۱.۴= ۹۶/۵۷۲ ریال (یک ساعت اضافه کاری)


محاسبه تعطیل کاری سال ۹۸

پایه حقوق سال ۹۸ : ۱۵/۱۶۸/۸۲۰ ریال
فرمول تعطیل کاری: ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
یک ساعت تعطیل کاری ۹۸: ۹۹/۴۴۵ ریال
یک ساعت کار عادی ۹۸ : ۶۸/۹۸۰ ریال
یک ساعت اضافه کاری ۹۸: ۹۶/۵۷۳ ریال


جدول ساعت کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار در سال ۹۸

سال ماه روزهای ماه تعداد جمعه تعداد تعطیل رسمی غیر جمعه تعداد روزکاری ساعت کار موظفی
۱۳۹۸ فروردین ۳۱ ۵ ۶ ۱۹ ۱۳۹
۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱ ۴ ۱ ۲۶ ۱۹۱
۱۳۹۸ خرداد ۳۱ ۵ ۴ ۲۳ ۱۶۹
۱۳۹۸ تیر ۳۱ ۴ ۱ ۲۷ ۱۹۸
۱۳۹۸ مرداد ۳۱ ۴ ۲ ۲۵ ۱۸۳
۱۳۹۸ شهریور ۳۱ ۵ ۲ ۲۴ ۱۷۶
۱۳۹۸ مهر ۳۰ ۴ ۱ ۲۵ ۱۸۳
۱۳۹۸ آبان ۳۰ ۴ ۳ ۲۲ ۱۶۱
۱۳۹۸ آذر ۳۰ ۵ ۰ ۲۵ ۱۸۳
۱۳۹۸ دی ۳۰ ۴ ۰ ۲۶ ۱۹۱
۱۳۹۸ بهمن ۳۰ ۴ ۲ ۲۴ ۱۷۶
۱۳۹۸ اسفند ۳۰ ۴ ۲ ۲۳ ۱۶۹
جمع ۳۶۵ ۵۲ ۲۴ ۲۸۹ ۲۱۱۹

 

آگهی های مرتبط

عضویت در سامانه هوشمند استخدام و کاریابی

با ثبت نام در سامانه هوشمند استخدام از خدمات زیر بهره مند گردید.

ارسال اتوماتیک رزومه رزومه شما به صورت اتوماتیک برای کارفرمایانی که نیاز به شخصی با ویژگی های شما دارند ارسال خواهد شد.

دریافت استخدام های مرتبط دریافت تمامی استخدام های مطابق با رزومه شما، همراه با نمایش درصد مطابقت

ایجاد صفحه اختصاصی رزومه با ایجاد صفحه اختصاصی، رزومه شما برای تمامی شرکت ها و سازمان ها قابل مشاهده میباشد.